Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մաթեմատիկա 23.09

235.Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով: ա)64+18+36=118 բ)393+8+92+107=600 գ)276+9+24+91=400 դ)1035+49+465+101=1650 ե)654+17+346+250+750=2017 զ)2059+2311+441+689+14=5514

Առաջադրանքների փաթեթ 22-25 սեպտեմբերի

23 ՀինգշաբթիՏրված բառերը վանկատիր:Ա. Ար-քա-յա-կան, մե-ծա-նալ, կենտ-րո-նա-կան, վերջ-նա-կան, ճեր-մա-կա-թև:Բ. Հե-վա-սպառ, կե-ղե-վա-պատ, տե-րե-վա-թափ, կա-րե-վո-րել, թե-վա-տա-րած:Գ. Ան-կըրկ-նե-լի, ան-դըն-դա-խոր, մը-տա-ծել, գըտ-նել, ար-կըղ: Տրված վանկերը միացրու՛: Ընդգծվածները ինչու՞ են կոչվում գաղտնավանկ:Օրինակ՝սըր-տոտ-սրտոտ