Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Բառակազմություն 9.11

Բառերից   անջատեք  նախածանցները: Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես: Նախածանցներով  ածանցավոր բառեր  կազմեք: Ան, չ, դժ, վեր, արտ: