Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English 28.10

Ex.4 Phil plays football and tennis. He doesn’t play basketball. Sophia and Chris don’t play football. They play tennis and basketball. Rose plays football and basketball. She doesn’t play tennis. Zack plays basketball and tennis. He doesn’t play football. Anna and I play football and tennis. We don’t play basketball.

Տնային աշխատանք 13.10

Խնդիր 167 Երկու կից հողամասերից մեկի մակերեսը 225մ2 –ով մեծ է մյուսի մակերեսից։ Որքա՞ն է հողամասերից յուրաքանչյուրի մակերեսը, եթե դրանց ընդհանուր մակերեսը 2445մ2 է։ Լուծում 2445-225=2220 2220:2=1110 1110+225=1335 Պատ՝․ 1110մ2, 1110մ2։